• Regulamin

  REGULAMIN TURNIEJU „CIEBŁOWICE CUP 2015”

   

   

   

  § 1

   

  1. Turniej Ciebłowice CUP 2015 (zwany dalej: „Turniejem”) organizowany jest w miejscowości Ciebłowice Duże, gmina Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, województwo łódzkie na terenie stanowiącym własność Gminy Tomaszów Mazowiecki i za zgodą Gminy Tomaszów Mazowiecki.

  2. Turniej ma charakter otwarty, towarzyski.

  3. Udział w Turnieju jest dobrowolny.

  4. Turniej polega na organizacji rozgrywek siatkówki plażowej, zgodnie z przepisami siatkówki plażowej oraz zasadami fair play.

   

  § 2

   

  Słowniczek:

  1. Organizator Turnieju Ciebłowice CUP 2015 (zwany dalej „Organizatorem”) – osoba, z inicjatywy której jest organizowany Turniej oraz która dobrowolnie i nieodpłatnie bierze udział w czynnościach związanych z jego powstaniem, przeprowadzeniem oraz kontrolowaniem jego przebiegu.

  2. Partner Wspierający Turnieju Ciebłowice CUP 2015 (zwani dalej „Partnerem Wspierającym”)– osoba wspierająca Organizatora w czynnościach związanych z organizacją Turnieju, w szczególności poprzez osobiste nieodpłatne starania, jak również pomoc materialną.

  3. Zawodnik Turnieju Ciebłowice CUP 2015 (zwany dalej „Zawodnikiem”) - osoba, która bierze czynny udział w Turnieju, po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i uiszczeniu wpisowego.

  4. Drużyna Turnieju Ciebłowice CUP 2015 (zwany dalej „Drużyną”) – 2-osobowy męski zespół zawodników, biorący czynny udział w rozgrywkach.

  5. Uczestnik Turnieju Ciebłowice CUP 2015 (zwany dalej „Uczestnikiem”) – osoba, która bierze bierny udział w Turnieju jako obserwator.

   

  § 3

   

  1. Zawodnikiem Turnieju może być jedynie osoba płci męskiej, która ukończyła lat 18, którego stan zdrowia umożliwia czynny udział w Turnieju.

  2. W Turnieju jako Zawodnik/Partner Wspierający może wziąć osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego małoletniego, przedstawionego Organizatorowi z zachowaniem formy pisemnej, najpóźniej przed rozpoczęciem Turnieju w sobotę 11 lipca 2015 roku.

   

  § 4

   

  1. Turniej rozgrywany jest przez dwa dni tj. sobota i niedziela- 11 i 12 lipca 2015 roku.

  2. Turniej składa się z dwóch faz: faza eliminacyjna, która odbywa się w sobotę oraz faza finałowa, która odbywa się w niedzielę.

   

  § 5

   

  1. Zgłoszenie zawodnika do Turnieju następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych tj. wypełnienie formularza, dostępnego na stronie internetowej www.ciebłowicecup.pl, pod warunkiem zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

  2.Organizator zastrzega, iż w przypadku większej ilości chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń, pod warunkiem uiszczenia wpisowego.

  3. Po zgłoszeniu się do Turnieju zawodnik obowiązany jest uiścić wpisowe w wysokości i w sposób przewidziany przez Organizatora. W ramach wpisowego zawodnicy otrzymają koszulki do gry.

  4. Organizator wskazuje do kontaktu adres e-mail: michal.ccup@gmail.com

   

  § 6

   

  1. Zawodnik Turnieju wypełnia formularz, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów określonych w niniejszym regulaminie.

  2. Organizator zastrzega możliwość robienia zdjęć, utrwalania przebiegu Turnieju za pomocą video w celu dalszej publikacji w Internecie, prasie itp., na co Zawodnicy, Partnerzy Wspierający oraz Uczestnicy wyrażają zgodę, nie zgłaszając co do tego zastrzeżeń.

   

  § 7

   

  1. Organizator oraz właściciel boiska nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież bądź inną utratę rzeczy oraz inne szkody na mieniu Zawodników, Uczestników oraz Partnerów Wspierających w miejscu przeprowadzania Turnieju.

  2. Organizator/Zawodnicy/Uczestnicy/Partnerzy Wspierający obowiązani są zachować porządek w miejscu organizacji Turnieju.

   

   

  § 8


  1. Zawodnik/Uczestnik/Partner Wspierający Turnieju nie jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  2. Zawodnik/Uczestnik/Partner Wspierający Turnieju bierze udział w Turnieju na własną odpowiedzialność oraz zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu ewentualnego uszkodzenia ciała powstałego w związku z udziałem w Turnieju. 

   

   

  § 9

   

  1.Terminarz rozgrywek poszczególnych meczów następuje na podstawie losowania grup, które odbywa się najpóźniej 4 dni przed fazą eliminacyjną Turnieju.

  2. Po dokonaniu losowania grup, Organizator w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia losowania poinformuje zawodników o grupie, w której się znaleźli oraz prawdopodobnej godzinie rozgrywek poszczególnych meczy za pośrednictwem strony internetowej www.cieblowicecup.pl

  3. Drużyny obowiązane są zgłosić się do biura zawodów nie później jak 30 minut przed rozpoczęciem gry swojego pierwszego meczu.

  4. Organizator zastrzega, iż możliwość przełożenia godziny meczu w fazie eliminacyjnej, będzie możliwe jedynie w usprawiedliwionych przypadkach zgłoszonych Organizatorowi drogą e-mailową co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

  5. Po przeprowadzeniu fazy finałowej, za zajęcie I, II , i III miejsca Drużyny otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe. 

   

  § 10

   

  Załącznik niniejszego Regulaminu w postaci: 1/ System rozgrywek stanowi integralną część Regulaminu.

   

  §11

   

  Organizator zastrzega możliwość zmiany §5 pkt. 2 niniejszego Regulaminu tj. limitu miejsc.